Evropsko združenje žensk pravnic EWLA – Slovenija spoštuje zasebnost svojih članov, obiskovalcev spletne strani ter drugih posameznikov, ki spremljajo delo društva (v nadaljnjem besedilu: posameznik/-i). Vsi osebni podatki, ki jih društvo pridobiva v okviru svojega delovanja, so varovani skladno z veljavno zakonodajo.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je Evropsko združenje žensk pravnic EWLA – Slovenija, Bavarska steza 6, 1000 Ljubljana (matična številka: 2706873000; v nadaljnjem besedilu: EWLA – Slovenija).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in roki hrambe

EWLA – Slovenija pridobiva osebne podatke samo na podlagi predhodne osebne privolitve posameznika, podane v okviru pristopne izjave v članstvo EWLA – Slovenija, ali drugače pisno izražene volje za prejemanje obvestil s področja dela EWLA – Slovenija. Tako pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanje o delu in dogodkih EWLA – Slovenija.

EWLA – Slovenija si pridržuje pravico do in po izdanem preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov te v anonimizirani obliki hraniti in obdelovati za statistične in raziskovalne namene in jih kot takšne tudi posredovati tretjim osebam skladno z veljavno zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev, ki določajo ustrezne zaščitne ukrepe, da podatkov ni mogoče povezati z določljivim posameznikom.

Namen obdelave

Osebne podatke posameznikov EWLA – Slovenija obdeluje za namene neposrednega komuniciranja s posamezniki, obveščanja o delovanju društva (obveščanje o dogodkih, strokovnih gradivih in delu EWLA – Slovenija) in za namene neposrednega trženja v povezavi z naravo delovanja ali namenom ustanovitve EWLA – Slovenija, v kolikor je posameznik za takšno obdelavo podal izrecno soglasje.

Vrste osebnih podatkov in njihovo varstvo

EWLA – Slovenija obdeluje osebne podatke, ki ji jih posameznik posreduje, in sicer: osebno ime, izobrazba, naziv, delodajalec, stalni/začasni naslov, kontaktni podatki (telefon, e-mail).

EWLA – Slovenija zagotavlja zadostna jamstva v smislu strokovnega znanja, zanesljivosti in virov izvajanja tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost obdelave osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam in iznos v tretje države

EWLA – Slovenija si pridržuje pravico do posredovanja osebnih podatkov, zlasti kontaktnih podatkov, svojim pogodbenim partnerjem, če je to neogibno potrebno za namene izvedbe posameznih projektov s področja dela EWLA – Slovenija.

EWLA – Slovenija ne iznaša osebnih podatkov posameznikov v tretje države.

Pravice posameznikov

EWLA – Slovenija posameznikom, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo, zlasti pa pravico do seznanitve, popravka, začasne omejitve obdelave in trajnega izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov ter pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: ewlaslovenija@gmail.com ali poštni naslov Evropsko združenje žensk pravnic EWLA – Slovenija, Bavarska steza 6, 1000 Ljubljana. EWLA – Slovenija se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v enem mesecu od prejema zahteve. Zoper ravnanja EWLA – Slovenija je posamezniku zagotovljena tudi pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo.

Avtomatizirano sprejemanje posameznikovih odločitev in profiliranje

EWLA – Slovenija ne sprejema odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov, in ne izvaja profiliranja posameznikov.

Končne določbe

Ta politika zasebnosti zavezuje člane društva, obiskovalce spletne strani ter druge posameznike, ki spremljajo delo EWLA – Slovenija in so slednjemu v ta namen posredovali osebne podatke.

Ta politika zasebnosti prične veljati z dnem 1. 2. 2023.

EWLA – Slovenija si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani društva javno dostopna.

Evropsko združenje žensk pravnic EWLA – Slovenija